Απογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εταιρεία απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ την 20/9/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 της Υ.Α Κ1-941/2012 (ΦΕΚ Β 1468/2012) και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 44941407000, ενώ με την υπ΄αρ.Κ5-731/27-2-2013 απόφαση ολοκληρώθηκε η απογραφή της εταιρείας.

Στη συνέχεια με την υπ΄αρ.Κ5-2053 απόφαση καταχωρήθηκαν τα στοιχεία της εταιρείας και έλαβε αριθμό καταχώρισης 55532 στην διεύθυνση της ιστοσελίδας www.mediterrania.gr.

Αρμόδιο, πλέον, για τις καταχωρήσεις, μεταβολές, δημοσιεύσεις είναι το αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Έτσι η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, όπου θα είναι προσβάσιμη προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αναρτήθηκε από τον χρήστη mediterrania κατηγορία Νέα
elGreek