1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑΣΗΣ

Αιτίαση νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από πρόσωπου που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ.3 και 7 του πδ.190/2006. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνον αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
Αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχων τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλλει αιτίαση, όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της αποζημίωσης και ο τρίτος ζημιωθείς.
Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής νοείται το πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα του άρθρου 2 παρ.3 και παρ.7 του πδ.190/2006.
Όργανο διοίκησης νοείται το αποφασιστικό και εκτελεστικό, με εξουσία εκπροσώπησης, συλλογικό ή ατομικό όργανο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, το επιφορτισμένο με την εν γένει διοίκησή του, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία περί εμπορικών εταιρειών αναλόγως της νομικής μορφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Στις ατομικές επιχειρήσεις τον ρόλο του οργάνου διοίκησης έχει ο ίδιος ο ασφαλιστικό διαμεσολαβητής.
Πιστωτικό Ίδρυμα νοείται το αναφερόμενο στο άρθρο 3 παρ.1 περ.1 του ν.4261/2014 «ως «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται η επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή από το κοινό καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασμό» (ΕΕ.575 άρθρο 4 σημ.1 παρ.1)
Απόφαση 89/5.4.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ άρθρο 2

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α. σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για το σύνολο των εργασιών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
β. σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αποκλειστικά για τις εργασίες τους στην Ελλάδα είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.
γ. στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με έδρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Όταν η αιτίαση αφορά τις διατάξεις της ΠΕΕ 88/5.4.2016 για λογαριασμό ιδρύματος του άρθρου 3 παρ.1 περ.22 του ν.4261/2014.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Η πολιτική αυτή κοινοποιείται στο προσωπικό της εταιρείας και ειδικότερα σε όσους έχουν άμεση επαφή με τους ασφαλισμένους ή τρίτους.

 • ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν σχετική αιτίαση
 • επαρκή ενημέρωση των αιτιώμενων για τα δικαιώματα τους.
 • επικοινωνία με το αρμόδιο πρόσωπο για την ουσιαστική διερεύνηση της αιτίασης.
 • τήρηση μητρώου αιτιάσεων και σχετικού αρχείου και για κάθε αιτίαση
 • αξιολόγηση στοιχείων
 • παροχή πληροφοριών
 • διερεύνηση – αναφορά

 

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. υποβολή-παραλαβή αιτίασης
Κάθε αιτίαση υποβάλλεται στην εταιρεία με fax στο τηλέφωνο 215 5012571 ή με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της εταιρείας Ιασωνίδου 1-Ελληνικό, ή τηλεφωνικά στο 215 5005588, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mediterrania.gr.
Αιτιάσεις που υποβάλλονται στο συνεργαζόμενο δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και ηλεκτρονικά η εταιρεία.
Σε κάθε υποβαλλόμενη αιτίαση θα παραδίδεται απόδειξη παραλαβής όπου θα αναφέρεται:
Το όνομα και την υπογραφή του υπευθύνου παραλαβής, την προθεσμία που θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης.

Β. Καταχώρηση
Yπάρχει δυνατότητα καταχώρησης αίτησης χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο :

Έντυπο Αιτιάσεων

Η εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο-μητρώο καταχώρησης.
Η καταχώρηση γίνεται αυθημερόν και δημιουργείται φάκελος που περιλαμβάνει:
Την ημερομηνία υποβολής, τα προσωπικά στοιχεία του αιτιώμενου, την περιγραφή της αιτίασης, τον κλάδο ασφάλισης.

Γ. διερεύνηση, αξιολόγηση και επίλυση
Μετά την διερεύνηση και αξιολόγηση της αιτίασης, αν η αιτίαση είναι άμεσα επιλύσιμη, ο αιτιώμενος θα λάβει ενημέρωση από την εταιρεία εντός 3 εργασίμων ημερών. Αν η αιτίαση χρήζει μεγαλύτερης διερεύνησης τότε η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον αιτιώμενο εντός τριάντα (30) ημερών και δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα ημέρες ανάλογα της περίπτωσης. (αποδεικτικό παραλαβής Β)

Δ. αρχειοθέτηση
Κάθε φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση, την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, τα στοιχεία του αιτιώμενου, την έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση της εταιρείας, την πορεία της αιτίασης και την ημερομηνία αρχειοθέτησης του φακέλου. (μητρώο αιτιάσεων Γ)
Ε. παροχή πληροφοριών

   • η εταιρεία ενημερώνει τον αιτιώμενο ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών του.
   • η εταιρεία ενημερώνει τον αιτιώμενο σχετικά με τις αρχές στις οποίες μπορεί να αποταθεί για την εξωδικαστική επίλυση της αιτίασης του, όπως:
    • Την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή www.efpolis.gr
    • Συνήγορος του Καταναλωτή www.synigoroskatanaloti.gr
   • Η εταιρεία ενημερώνει σε περίπτωση εξαίρεσης από την ΠΕΕ89 την ασφαλιστική εταιρεία που αφορά την αιτίαση με πλήρη στοιχεία και υποδεικνύει στον ασφαλισμένο την διαδικασία επικοινωνίας.

   

 • 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  Η διαδικασία ελέγχεται από τα όργανα διοίκησης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον διορισμό εξωτερικού συνεργάτη προκειμένου να αξιολογήσει και να ελέγξει τους νομικούς ή/και τους λειτουργικούς κινδύνους.
  Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι υποβολή αιτίασης με την μορφή ανώνυμης καταγγελίας θα καταγράφονται αλλά δεν θα διερευνώνται.
  Ο αιτιώμενος δικαιούται να ζητήσει αντίγραφα και να προσφύγει στις αρμόδιες Αρχές.
  Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος όποτε ζητηθεί κάθε είδους πληροφορία ή έγγραφη ενημέρωση για την εξέταση των αιτιάσεων που τον αφορούν.
elGreek